reede, 22. aprill 2016

DOKUMENTIDE ESITAMISE KOHUSTUS
http://www.vastused.ee/loe/oigus/korteriomandioigus/9483/kas-korteriuhistu-juhatuse-esimees.html
Küsimus: Kas korteriühistu juhatuse esimees peab ühistu pangadokumente näitama? 12.02.2014
Tere!
KÜ on moodustatud nii, et revidenti ega revisjonikomisjoni ei valitud. Põhikirjas on olemas, et revidenti võib valida. Kas see pole lausa kohustuslik? Hilisemal katsel üldkoosolekul revident valida, juhatuse esimees kasutas kõiksugu ebaausaid võtteid, et revidendi valimine ei õnnestuks.
Nüüd, kus soovin ühistu liikmena näha panga dokumente ja ka lepinguid, viidatakse isikuandmete kaitsele, ometi oleks revidendil õigus kõikidele dokumentidele ligipääs kohustuslik (siis ei kehti isikuandmed?) See on vaid vabandus mitte kõiki dokumente näidata, samas ei anna osaline pangadokumentide nägemine terviklikku pilti. Samas on juhatuse esimees enne KÜ moodustamist raha kõrvaldanud ühiselt kontolt. Kas mul on õigus keelduda näiteks remondirahade maksmisest, sest seda minu arvates ei kasutata sihipäraselt?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Andry Krass

Tere, korteriühistuseaduse § 15 lg 1 kohaselt peab juhatus koostama ja esitama korteriühistu üldkoosolekule kinnistamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava, mis sisaldab:
1) korteriomandite majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid;
2) korteriühistu liikmete kohustusi sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel;
3) andmeid korteriühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri koguse ning maksumuse kohta.
Sama paragrahv lõige kaks kohaselt tuleb eelnimetatud dokumendid koos eelmise aasta aruande ja bilansiga esitada korteriühistu liikmele vähemalt kaks nädalat enne korteriühistu üldkoosoleku toimumist.
Seega, kuigi seadus pangaväljavõtete esitamise kohustust juhatusele sõna-sõnalt ei pane, näeb see siiski ette ulatusliku aruandekohustuse. Arvestades, et juhatuse koostatud aruanded kinnitavad korteriühistu liikmed, siis peab juhatus võimaldama korteriomanikele ka esitatud aruannete kontrolli. Leian, et olukorras, kus korteriomanikud ei ole enda hulgast revidenti valinud, on juhatus kohustatud esitama aruande algdokumendid igale korteriühistu liikmele, kes vastava nõude esitab. Seega revidendi puudumine muudab keerulisemaks mitte korteriühistu liikmete vaid juhatuse olukorra.

Mis puutub remondirahade tasumisest keeldumisse, siis korteriühistu arvete tasumisest on korteri omanikul õigus keelduda juhul, kui korteriühistu ei ole eelnimetatud majanduskava kinnitanud või kui korteriühistu juhatus ei tõenda korteriomanikule, et korteriühistu on kulud, mida ta korteriomanikult nõuab, kandnud, õigesti jaganud, ning need on vajalikud korteriomandi valitsemiseks või sihipäraseks kasutamiseks.

Tervitades,
Andry Krass
MIKS ÜHISTU ESIMEES EI TUNNE SEADUST

https://www.riigiteataja.ee/akt/12769852
https://www.riigiteataja.ee/akt/13110829

Täna helistati ja saadeti paar meili, et on saabunud uus info.
Väga tore. Hoidke see paber alles, saate kohe võrrelda.
Ausalt öeldes seda nähes ma ei teadnud kust alustada... kõige lihtsam algusest ja järjekorras.

Toonitan üle: tagantjärele ärge andke mingeid allkirju! 
IGAL LEHEL peab olema kirjas number ning IGAL LEHEL ÜLEVAL info mille jaoks neid allkirju kogutakse ja millele te alla kirjutate 
MITTE NAGU 2011 KOGUTUD ALLKIRJADEGA LEHEL. 
TEATE ÜLDSE MILLELE TOOKORD ALLKIRJA ANDSITE?
Sellele, et osalesite üldkoosolekul. 2 punkti on veel seal lisaks :). Kellel küsimusi tekkis mis seal on küsige KÜ esimehelt või minult. Ja kindlasti vajadusel võite küsida seda näha.

Kiri oli selline:

1) Millest elektriarve koosneb ei olegi küsimus. Nagu aru saan, siis üldelektrit ei saagi ikkagi mõõta kuna pole mõõtjat? Nii et ikkagi lampide pealt käib arvestus? Ja kui aastaläbi on sama summa, siis kas soojuspump töötab suvel ka? Kui ei tööta,  siis miks üldelekter väiksem pole?
2) Korteriomanikel on õigus näha arveid ja lepinguid. Korduvatele ametlikele pöördumistele vaatamata ei ole seda tehtud.
3) Kes ehitusregistrisse vea sisse lasi ja miks? Kas teadlikult ja tahtlikult?
Kui seal vead sees, siis miks pole seda ära parandatud nende aastate jooksul? Millal uus kanne tehakse, et meie maja arvutuslik ruumide pind hakkab olema 1680,3? Ja miks siis arvutatakse 1680, mitte 1680,3 rm. See pole korrektne arvestus.
4) Üldelektri kohta palusin varem infot mida ja kuidas kujuneb. Seega süüdistada, et olen valetanud ei pea paika. Arvutasin andmete põhjal mis mul saada oli.
Mida tähendab, jääb reservi? Reserv tähendab eesti keeles- tagavara, varu. Kuidas saab maksmata arve jääda reservi?
Samuti soovisin teada algandmeid mille alusel ja kuidas on otsustatud haldusarve rida komm.maksete arvel.
Sa pole neid otsuseid näidanud ei  mulle ega paljudele teistele korteriomanikele.
Mis põhjustel see varjamine toimub?
Minge ja küsige teie ka neid alusdokumente kus see on otsustatud.

5) Terve kiri oli teil ukse vahel. Minu number on avalik ja kel soovi, helistage ja küsige.
6) KÜ on mittetulundusühing. Talle kehtivad MTÜ-le esitatvad nõuded. Eraldi on ka korteriühistuseadus.
Aastaaruande eelmise aasta  kohta peab esitama hiljemalt 1.juuliks. Ja nii igal aastal.
Korduvatele trahvidele vaatamata pole aruandeid esitatud!
Määratud trahvid on esitamata jätmise eest aastatel 2011-2014. Miks? Kes maksis trahvi ning kas see maksti KÜ (meie kõigi rahadest) või juhatuse enda tasudest?
Ka seda infot on õigus saada ja juhatusel kohustus anda.

Teate miks?
Seadus sätestab nii:

§ 15. Majandustegevuse aastakava ja majandusaasta aruanne

 (1) Korteriühistu juhatus koostab ja esitab igal aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava, mis sisaldab:
 1) korteriomandite eseme mõtteliste osade majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid;
 2) korteriühistu liikmete kohustusi sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel;
 3) andmeid korteriühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri koguse ning maksumuse kohta.

 (2) Korteriühistu juhatus annab igale korteriühistu liikmele vähemalt kaks nädalat enne majandustegevuse aastakava arutelu tutvumiseks selle projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga.
 (3) Korteriühistu põhikirjas võib ette näha, et majandusaasta aruandele lisatakse audiitori otsus.


§ 35. Raamatupidamine

  Juhatus korraldab mittetulundusühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
[RT I 2005, 39, 308 - jõust. 01.01.2006]

§ 36. Majandusaasta aruanne

 (1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.
[RT I 2009, 13, 78 - jõust. 01.07.2009]

 (2) Juhatus esitab aruande üldkoosolekule. Kui mittetulundusühingul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruandele lisama vandeaudiitori aruande või revisjonikomisjoni arvamuse.
[RT I 2010, 9, 41 - jõust. 08.03.2010]

 (3) Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Vähemalt 1/5 mittetulundusühingu liikmetest võivad mittetulundusühingult nõuda, et vandeaudiitori aruande andnud audiitor või arvamuse andnud revident peab osalema majandusaasta aruande kinnitamise otsustamise juures ja andma vandeaudiitori aruande või arvamuse kohta selgitusi, kui liikmed on esitanud sellekohase kirjaliku nõude vähemalt viis päeva enne üldkoosoleku toimumist.
[RT I 2010, 9, 41 - jõust. 08.03.2010]

 (4) Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.
 (5) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande koos andmetega aruandeaasta põhitegevusala kohta äriseadustiku § 4 lõike 6 alusel kehtestatud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Andmete esitamisel aruandeaasta põhitegevusala kohta lähtutakse tegevusalast, millele on aruandeaastal kulutatud kõige rohkem töötunde või muid ressursse.[RT I 2009, 54, 363 - jõust. 01.01.2010

§ 361. Majandusaasta aruande esitamata jätmine

 (1) Kui mittetulundusühing ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

7) Üldkoosolekud ei kujune. Selleks peab juhatus selle enne kokku kutsuma. Seda igal aastal!
Olen sellest ka esimeses postituses kirjutanud. 
Allkirjade korjamine ei ole üldkoosolek!
Seaduses on üldkoosoleku kohta põhjalikum info, aga KÜ esimehe kirjas on see millegipärast välja toomata.

Vastan Teile väljavõttega Mittetulundusühingute seadusest, millest peaksite saama ammendava vastuse:

§ 20. Üldkoosoleku kokkukutsumine
(1) Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
(2) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud
 juhtudel ja korras, samuti siis, kui ühingu huvid seda nõuavad.
(3) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 mittetulundusühingu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet.
(4) Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
(5) Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
(6) Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb märkida üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Põhikirjaga võib ette näha täpsema korra üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmiseks.
(7) Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.


8) Need kes on juba allkirja andnud ja kellele olen seda näidanud teavad ise milline see leht on. Reinule ma seda näidanud ei ole (võimalik et nägi siis vilkasamis kui politsei käskis tal minu ahistamine järele jätta). Nagunii esitatakse see lõppkokkuvõttes juhatusele.

9) Paistab, et laimamine ei lõpe. Aga kui inimene ise muudkui infot juurde tekitab, siis mis parata. Kindlasti on tal tõendid olemas ja oskab seda ka põhjendada.
Antud juhtudel ei ole tegemist eraisik Rein Värvi sõnavõtuga vaid KÜ juhatuse esimehe ametliku seisukohaga.
Seega seaduse ees on vastutus teine- kas oma seisukoha avaldab eraisik või juriidiline isik.


KÜs 2011 a kogutud allkirjade leht on täiesti ebaprofessionaalselt vormistatud.
Seda saate vaatama minna vaatama Kalevi tn kohtumajja ja täiesti tasuta.

Kellel pole ühistu põhikirja, siis palun küsige seda kindlasti KÜ juhatuselt.

Ilusat päikeselist nädalavahetust ning aitäh, et mind kursis hoiate!P.S. DOKUMENTIDE ESITAMISE KOHUSTUS
http://www.vastused.ee/loe/oigus/korteriomandioigus/9483/kas-korteriuhistu-juhatuse-esimees.html
Küsimus: Kas korteriühistu juhatuse esimees peab ühistu pangadokumente näitama? 12.02.2014
Tere!
KÜ on moodustatud nii, et revidenti ega revisjonikomisjoni ei valitud. Põhikirjas on olemas, et revidenti võib valida. Kas see pole lausa kohustuslik? Hilisemal katsel üldkoosolekul revident valida, juhatuse esimees kasutas kõiksugu ebaausaid võtteid, et revidendi valimine ei õnnestuks.
Nüüd, kus soovin ühistu liikmena näha panga dokumente ja ka lepinguid, viidatakse isikuandmete kaitsele, ometi oleks revidendil õigus kõikidele dokumentidele ligipääs kohustuslik (siis ei kehti isikuandmed?) See on vaid vabandus mitte kõiki dokumente näidata, samas ei anna osaline pangadokumentide nägemine terviklikku pilti. Samas on juhatuse esimees  enne KÜ moodustamist raha kõrvaldanud ühiselt kontolt. Kas mul on õigus keelduda näiteks remondirahade maksmisest, sest seda minu arvates ei kasutata sihipäraselt?

Vastus: Andry Krass, Õigusteaduse magister, Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige; Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, juhatuse liige, www.kvatro.ee

Andry Krass

Tere, korteriühistuseaduse § 15 lg 1 kohaselt peab juhatus koostama ja esitama korteriühistu üldkoosolekule kinnistamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava, mis sisaldab:
1) korteriomandite majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid;
2) korteriühistu liikmete kohustusi sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel;
3) andmeid korteriühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri koguse ning maksumuse kohta.
Sama paragrahv lõige kaks kohaselt tuleb eelnimetatud dokumendid koos eelmise aasta aruande ja bilansiga esitada korteriühistu liikmele vähemalt kaks nädalat enne korteriühistu üldkoosoleku toimumist.
Seega, kuigi seadus pangaväljavõtete esitamise kohustust juhatusele sõna-sõnalt ei pane, näeb see siiski ette ulatusliku aruandekohustuse. Arvestades, et juhatuse koostatud aruanded kinnitavad korteriühistu liikmed, siis peab juhatus võimaldama korteriomanikele ka esitatud aruannete kontrolli. Leian, et olukorras, kus korteriomanikud ei ole enda hulgast revidenti valinud, on juhatus kohustatud esitama aruande algdokumendid igale korteriühistu liikmele, kes vastava nõude esitab. Seega revidendi puudumine muudab keerulisemaks mitte korteriühistu liikmete vaid juhatuse olukorra.

Mis puutub remondirahade tasumisest keeldumisse, siis korteriühistu arvete tasumisest on korteri omanikul õigus keelduda juhul, kui korteriühistu ei ole eelnimetatud majanduskava kinnitanud või kui korteriühistu juhatus ei tõenda korteriomanikule, et korteriühistu on kulud, mida ta korteriomanikult nõuab, kandnud, õigesti jaganud, ning need on vajalikud korteriomandi valitsemiseks või sihipäraseks kasutamiseks.

Tervitades,
Andry Krass

neljapäev, 21. aprill 2016

KUS ON POSTKASTIDE RAHA!?

Nädala alguses rääkis üks korteriomanik, et mingi hetk lubati postkaste Teile. Valikus oli kas üks korteri või kahe korteri peale.
Teine rääkis,  kes kolis majja ja küsis postkastide kohta, vastas KÜ esimees alguses, et tulevad. Hiljem väitis,  et pole mõtet panna, sest lõhutakse ära.
Täna jällegi kohtusin korteriomanikuga kes rääkis, et teilt koguti isegi postkasti raha. Summa olevat olnud 1000 krooni.
Tema veel rääkis,  et kui mindi küsima postkastide kohta, öeldi, et raha ei ole, sest selle eest maksti kütet?
Ahhh!? Midaaaa!?
Neljas inimene kellega kohtusin täna imestas ka selle üle.
Seega kui Teile tuleb kiri, võib mõni pahatahtlik inimene need ära korjata kui pole talle sobiva sisu või saatjaga. Hiljutine käitumine on väga isloomustav, sest teie informeerimist takistatakse...iga korteriomanik on sellises süsteemis sündinud, kus kontrolliti infot mida te tohite või mida te ei tohi teada.

Mis põhjustel te lasete sellel sündida?
KÜ on korteriomanike hallata, mitte autokraatne süsteem.

IMELIK ARVUTUSTABEL, MIS EI ÜTLE TEGELIKULT MITTE MIDAGI

"Mis on pildild valesti?" saab ka siin kontekstis küsida.
Kus see - antud juhul ka puudulik- info varem oli? Mina pole 14 aastat näinud! Aga kaua sina!?
Ka need arvutused on tehtud 1680 rm põhjal, mitte 1722,2 nagu ehitusregistris kirjas on!
Meilt on aastaid ebaseaduslikult rohkem raha küsitud!
Nagu arvutusest nägite, minimaalselt 125 eurot kuus! Korrutage 12-ga.= 1500 €/aastas.
Kus on veerg peakaitse, mida me maksame 0,52 € kuus * 120 korterit * 12 kuud = 748,80 €/aastas?
Miks seda kokkuvõttel pole? Samuti nagu pole ka koguseid välja toodud. Lihtsalt summad...
Mida nende summadega peale hakata kui pole arvutuslikke algandmeid? Need lepingud millest need hinnad kujunevad on teil ka õigus näha: prügilepingut ja arveid, küttelepingut ja arveid, elektrilepingut ja arveid jne.
Kuhu ja millele on kulutatud remondifondi raha! Milliste otsuste alustel!?
Millise üldkoosoleku otsustega on selline haldus/hooldus-tasud otsustatud: pole mina näinud kuigi olen seda küsinud. Küsige teiegi!

Lisage siia veel need ehituslepingud mida meil on õigus näha, mille alusel tehakse ebaseaduslikku remonti, sest majaelanikega pole üldkoosolekul asju kinnitatud! Ning enne seda peab olema näha veel majanduskava KÜ bilanssi jne!
Milliste otsuste alusel need kujunevad, kui pole olnud kohustuslikke üldkoosolekuid!
Rõhutan: ärge andke mingei allkirju ühelegi lehele kus pole kirjas mille eest te annate!
Lehed peavad olema nummerdatud ning lehe päises nõudke ka prinditud teksti mille eest te allkirja annate.
Tekstitöötlust nagu näha, juhatus valdab.


1) Esimeses tabelis Teile esitatud arved. Ei midagi erilist. Põhiküsimus pole ju selles palju maksma on läinud vaid küsimus on selles, et milliste otsuste alusel need tekkinud on: remondifondi ja haldus/hooldus summa suurus! Seda infot ma küsisingi. Arvutada ma oskan ise ka! Teil on õigus näha korteriomanikuna neid dokumente.

2) 4 töötajat...mida see teadmine meile annab? Palka saab ju neli inimest. Nimesid teame: esimees Rein Värv ning välikoristaja (tema elukaaslane). Sisekoristaja ja raamatupidaja nime ma ei tea.
Kui teie teate, siis andke mullegi teada.
Teil peab olema võimalus tutvuda raamatupidamislike (alg)andmetega- mille alusel ja kuidas on kujunenud need summad? KÜ esimehed kellega olen suhelnud, neil jääb suu lahti selliste arvude peale!
Normaalne oleks kui tabelis on korrektselt lahti kirjutatud: KÜ esimehe tasu (1,5 min.palka), raamatupidaja tasu (1 min palk) ja koristajad (kumbki 0,5 min.palka)

3) Üleval on info: kokkuvõte ühistu raamatupidamisest 2015 aasta.
Kas meil oli üldelektrit terve eelmine aasta 243,12 eurot? Maksime 240 maja peale. Kas me oleme siis võlgu 3,12 Eesti Energiale? raamatupidamislikult ei tohi sellist vahet olla!

Pealegi, erinevalt haldus/hooldus ja remondifond on üldelekter muutuv suurus. Sageli mõni lamp ei põle, suvel pole soojasõlme pumpa töös- kütet ju pole, pump ei tööta. Aga meie maksame ühte ja sama summat.

Ja helistage julgelt. Kuna selle 3 päevaga on juba üle miinimumnõude (1/10) allkirju kogunenud erakorraliseks koosolekuks, siis ikkagi sooviks, et inimesed jõuaks selle teadmiseni ise ka, et asjaajamine ei klapi. Võtke minuga ühendust ja saate ka enda allkirja anda.

P.S. Pakun välja, et uuel kommunaalteenuste arvel on arve esitamie kuupäev või maksetähtaeg. Kui miski neist ei klapi: kättesaamise aeg vms, siis pärige raamatupidajalt aru. See on teie õigus, sest Teie maksate talle palka! Kui raamatupidaja nime ei tea, siis küsige Rein Värvilt.
Kande järgi on raamatupidajaks Sirle Värv. Mina tema kontakti netist ei leidnud. KÜ esimees teab kindlasti.
Kui teil postkasti pole ning teid pole kodus, et komm.arve vastu võtta, siis kuhu ta selle saadab?

kolmapäev, 20. aprill 2016

Mõned korteriomanikud on kursis. Ülejäänud kellega pole ühendust saanud, saavad info lähiajal. Kas enda e-mailile või telefoni teel.

Allkirjade 1/10 nõue on täidetud,  aga kogume juurde. Protsessi kiirusele saate aidata kaasa vaid teie!

Info äriregistrist.
Pöörake t.panu kuupäevadele 30.06.2014


Külastage Postimeest ja andke tagasisidet korteriühistu kohta. Endapoolse info antud blogi kohta andsin edasi kodu@postimees.ee.
http://www.postimees.ee/3662613


teisipäev, 19. aprill 2016

EHITUSREGISTER ON AVALIK.
https://www.ehr.ee

Alljärgnevalt on näha, et mõned arvud ei klapi.
Võite ka meiliaadressi sirle25@hot kaudu, sest see on äriregistri kandega 30.06.2011 kinnitatud KÜ Vasara 25/1 sidevahendiks. Rein väitis, et enam ei ole. Aga arvestage- kui on tehtud kanne kinnitatud, peab olema tehtud ka kanne tühistamiseks.

Ehitusregistris klapib Reinu kirjas välja toodud punktides nr. 19, aga punkt 18 ei klapi mingit pidi. Maja korterite üldpind ei tule kuidagi 1680 ruutmeetrit.
Eluruumide pinda näitab 1595,4 rm ning mitteeluruumide pinda 126,8 rm ehk 1722,2 ruutmeetrit.


Seega maksame rohkem makse!!!

Nende kahe summa vahe on 42,2 ruutmeetrit!  See viitab sellele, et paljusid kortereid pole sisse arvestatud. Või pole arvestatud sisse ühte suuremat kokku ehitatud korterit kes teistega makse ei jaga. Selliseid kortereid on teadupärast mitmel korrusel. Rein Värvile kuulub kolmest korterist (kui õigesti mäletan) kokku ehitatud korter!

ÄRGE TASUGE SULARAHAS!!! Teame kes de facto (tegelikult) teeb raamatupidamist. De jure (juriidiliselt) on teine inimene.

Allpool on jäämäe tipp! Jõudumööda täiendan.
Sest tegelikke kulusid keeldub KÜ ühistu esimees näitamast: remondirahad kui palju mille peale, peab olema olemas ning korteriomanikul õigus näha. Seadust on juba rikutud mitmeid aastaid sellega, et pole remondikavasid kinnitatud, üldkoosolekud jne jne.

Üldelekter oli 240 eurot.
1) jagades 1680 rm, saame 14,2 s/rm kohta ning mina maksingi 15,7 rm korteris 2.242€
2) aga kui jagame 1722 rm, mis on tegelik pindala, saame 13,9 s/rm kohta, aga sel juhul peaksin maksma 2,188 €


Vahe 0,003 eurot/rm, kogusumma maja peale 5,16 € rohkem

Keskkütte arve oli 1531 eurot.
1) jagame 1680 rm, saame 0,91 eurot ruutmeeter.
2) aga kui jagame õige arvuga, saame 0,88 eurot ruutmeeter

Vahe 0,88 eurot/rm, kogusumma maja peale 51,66 € rohkem

Prügiarve oli 279,66
1) jagame 1680 rm, saame 0,166
2) jagame 1722,2, saame 0,162

Vahe 0,004 eurot/rm, kogusumma maja peale 7,08 € rohkem


Peakaitse: 0,033 €/rm * 1680= 55,64. 55,64 € : 1722,20= 0,032 €/rm
 0,032*1680= 54,27, Rohkem küsitakse maja peale 1,37 € rohkem

Remondifond: 3,583: 15,7=0,228 €/rm. 0,228 * 1680= 383,04 € 383,04: 1722,20=0,222 €/rm
Vahe 0,006 €/rm*1680= 10,08 € rohkem

Haldus: 18,997 €: 15,7 rm= 1,21 €/rm. 1,21*1680=2032,80 €. 2032,80 €: 1722,2 rm= 1,18 €/rm
Vahe 0,03 €/rm * 1680= 50,40 € rohkemIgas kuus maksame rohkem komm.makseid vähemalt 125,57 €!

Aga nagu ütlesin, see on jäämäe tipp, sest ühistu juhatus tegutseb seadust rikkudes:
*2011-2014 on esitamata kohustulikud maj.aasta aruanded

 *pole toimunud üldkoosolekuid kus otsustatakse remondiplaanid (sh. kellelt tellida, hinnapakkumised, kui palju maksab)
*pole esitatud majanduskava aruandeid
*pole esitatud ühistu bilanssi 
*juhtimine läbipaistamatu- raamatupidamisliku poole pealt ning ühistu esimees keeldub vastamast küsimustele millel on korteriomanikul õigus!KÜ Vasara 25/1 esimees Rein Värv jagas laiali lehed kus oli kirjas üldelektri kulu 243,12 €, aga liikmetele esitati summa summarum 240,00 €.
3,12 vähem korterite peale. Kuidas? Miks esitatud arvud ei klapi ning kes maksab 3,12?

Külastasin ehitusregistrit.See on avalik.
Lisaks jagas infot korterite pindala jms kohta.

Ehitusregistris klapib punkt 19.
Kuid punkt 18 ei klapi mingit pidi. Maja korterite üldpind ei tule kuidagi 1680 ruutmeetrit.
Eluruumide pinda näitab 1595,4 rm ning mitteeluruumide pinda 126,8 rm.

Kui need kaks kokku liita, siis saame: 1722, 20 ruutmeetrit. Seega maksame rohkem makse!!!
Üldelekter oli 240 eurot.
1) jagades 1680 rm, saame 14,2 senti ruutmeetri kohta ning mina maksingi 15,7 ruutmeetrises korteris 2.242 eurot

2) aga kui jagame 1722 rm, mis on tegelik pindala, saame 13,9 senti ruutmeetri kohta aga sel juhul peaksin maksma 2,188.

Samamoodi maksame teiste teenuste eest, mis on arvutatud ruutmeetri järgi ROHKEM!!! 

Nende kahe summa vahe on 42,2 ruutmeetrit!  See viitab sellele, et mõningaid kortereid pole sisse arvestatud. Või on tegemist ühe suurema kokku ehitatud korteriga kes teistega makse ei jaga. Selliseid kortereid on esimesel korrusel ning neljandal kuulub kolmest korterist (kui õigesti mäletan) kokku ehitatud ühistu esimehe Rein Värvi korter!

Samuti peaks olema KÜ juhatuse esimees orienteeruma mõistetes. Tegu on kas eluruumiga või mitteeluruumiga!
Milliseid andmeid siis kasutab KÜ juhatus!? Ükski ruutmeeter ei pea paika ei liites ega lahutades (v.a. üldkasutatav pind). Aga makseid maksate ju enda korteri üldpinna pealt! Mis on KÜ arvates suurem kui ehitusregistri andmed.
Kumb eksib?

Avalikud ehitusregistri andmed:

Meil läheb isegi majas nii hästi, et meil on kõigil köök ning dušš/vann.
Sedasi on andmed antud ehitusregistrisse.
Otsustage ise. Mul pole vastust millest selline erinevus.
Küsige juhatuse esimees Rein Värvilt.

Võite ka meiliaadressi sirle25@hot kaudu, sest see on äriregistri kandega 30.06.2011 kinnitatud KÜ Vasara 25/1 sidevahendiks. Rein väitis, et enam ei ole. Aga arvestage- kui on tehtud kanne kinnitatud, peab olema tehtud ka kanne tühistamiseks.

Telefoniõned KÜ Vasara 25/1 esimees Rein Värvile.

Tegin esimese kõne pärast 29.märtsi KÜ Vasara 25/1 esimees Rein Värvile.
Kuna pole veel täpsemat huvi tundnud kujunevate kommunaalmaksete kohta ning pole küsinud andmeid.
Kõne tehtud 12.aprill 2016 kell 17:55 kui käisin tutvumas nende korrustega mida ilma seadusliku aluseta remonditi. Kontrollisin ka kaitsmekappe (veneaegsed kaitsmed on ok, arvas KÜ ühistu esimees).Seega tehti tavaline iluremont: pahteldati seinad, uus värv seina, põrandakate pandi maha. Lambid kolmandal korrusel on ilma katteta, neljas korrus kus elab ühistu esimees, on lambid laes katetega.
Koridori remont ammu lõppenud, aga lampidel katteid peal ei ole. Lubatud LED valgustust ka ei näinud- tavaline luminofoorlamp 36 W.
 

Järgmised 2 kõnet on ühes failis, sest järgnesid teineteisele. Esimene kõne 18.04.2016 kell 8:53, teine 8:58. Helistasin põhjusel, sest üks majaelanik helistas ja ütles: "Üks paks mees kes sõidab punase Ford Mondeoga kisub sinu pandud infot maha."
Selle peale helistasin KÜ Vasara 25/1 esimehele Rein Värvile. Mis edasi sai, kuulake.
Lubas, et kohtume kohtus- tema andmeid korteriomanikule ei anna. Kellele siis veel kui mitte meile!?
(Sama päeva õhtul oligi see esimene tõsine intsident kui ta takistas majas liikumist kuni politsei saabumiseni)


Lisatud 18.04 toimunud rüseluse salvestis.
Kutsusin kohale politsei. KÜ esimehel keelati ebaseaduslik tegevus ehk minu õigus jagada inimestele infot.
Lõpuks pidi leppima Rein Värv politsei korraldusega.
Head kuulamist!
Musta huumorit kalambuuri kastmes ka.
Keegi on alustanud enda valimiskampaaniat:

Lgp üürnikud!
Informeerige ka enda omanikke antud teemas. Põhjuseks, et tegemist on esiteks nende kinnisvaraga ja teiseks: teie ju maksate need summad kinni.

Võrdluseks esimeses postituses pilt:
* Minu 15,7 rm korteri kommmaksed on ~60 eurot.
* Täisrenoveeritud majas NÕVA 2- küttesüsteem vahetatud, radikad anduritega (saavad reguleerida soojust ja maksavad selle eest), maja üleni soojustatud, vundament soojustatud. keldris vahetatud küttetorud, majas on soe vesi ning  33 rm eest makstakse samuti 60 eurot.
Majas 75 korterit ja maja ning korterite üldpind suurem- 4235 ruutmeetrit. Seega peaaegu 3 korda :).
POLITSEI TAAS VASARA 25
KÜ ESIMEHE KÄITUMISE PÄRAST.
https://www.youtube.com/channel/UCFdNiYfxICmy2oCtNFQSqEA

Täna (19.04) hommikul 7:30 paiku saabusin fuajeesse, et jagada infot majaelanikele.
Teil oli küll kiire, aga oli palju kes varem polnud seda infot saanud. Lahkusin alles 9:20 paiku.
Mõned jäid ka rääkima ja avaldasid toetust. Kogunes ka allkirju.
Tore, et hoolite enda rahast, enda kinnisvarast, enda elutingimustest!
Super!

KÜ esimees Rein Värvgi teretas mind. Oli taltsam kui eile: ei tulnud tõuklema, ei tulnud bravuuritsema, ei käskinud isalikul kombel "tõmmata oma koridorile" jne nagu eile. Ma ei vastanud talle esialgu midagi, kuni mind laimavate tekstide kleepimisele. Käis korduvalt edasi tagasi mis päädis sellega, et oskas kirjutada KIRJAVIGADEGA valmis sildi (foto allpool). Enda laimamise eest kutsusin kohale politsei, et ta selle fikseeriks! Kuuldes, et politsei tuleb, kiskus sildid ruttu maha.

Politsei tuli ja olukord sai fikseeritud, tunnistajaks oli ka majaelanik kellele ta varem fujaees selle sildi ulatas. Politsei korraldustele ei allunud taasa- esialgu. Politsei keelas tal mind laimava tegevuse ning soovis ta kaasa võtta arestikambrisse. Samuti palus Reinul  korjata ära uste linkide vahele kinnitatud teksti "avalik kiri Arno Kõressaarele". Politsei fikseeris ka kõnaaluse laimava lehe ning ütles Reinule: "Te olete ühistu esimees ja ei tea, et nii asju ei aeta vaid selliste murede lahendamiseks kutsutakse kokku koosolek!"
Korduvalt küsiti:  "Kas Te olete meditsiinilise haridusega, et nii väita!?"
Rein hakkas õigustama: "Kirjas on: arvatavasti!"
Politsei vastas selle peale: "Kas olete meditsiinilise haridusega, et kirjutate "arvatavasti psüühiliselt haige inimene"?"

Kaasa teda seekord siiski ei võetud, aga olukord sai fikseeritud ning kirjutan ka avalduse enda laimamise kohta.

Kindlasti nägite tekstil sulgudes teksti: sinise silmaga. Kindlasti teid ka huvitab see kust ja kuidas tekkis?
Lisasin pildile juurde enda EMOs koostatud protokolli ja patsiendiinfo.
Kuulun Sõjakooli ehk KVÜÕA (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutus)  korvpalli võistkonda. Pühapäevases korvpalli Tartumaa liiga mängus sain lauapallivõitluses küünarnukiga vastu kulmu. Kes korvpalliga kokku puutunud, teab ise kui tavaline see vigastus on. EMOs ma õmblust ei vajanud. Sellegi kohta näete pilti.

Püsige lainel!


Videod esmaspäevasest ruselusest:


Huvilistele lisalugemist, kus kirjas ilus ja selge info ka KÜ-de kohta.

http://mty.arenduskeskused.ee/et/Dokumendid-and-KKK/2014-01-30-13-32-13.htmlhea #Ankur%202
Täna saite info kus oli avalik kiri minule.
Allpool postituses on ka minu vastuväited.
Aitäh teile toetuse eest. Ärge kartke.
Siin on teile arvestus tasude kohta mida makstakse KÜ esimehe sõnade järgi.
Mingi imelik ruutmeetri summa on ka punktis 30 ära märgitud? Palka ruutmeetri ja miinimumpalga järgi korraga!? Khmm.

2016 on miinimumpalk 430 eurot- vaadake palk.crew.ee
Kirjas pole selgitatud kas neto või bruto. Üldjuhul on see töölepingutes brutona.
Aga tegin kokku 4 arvutust- kas inimene on liitunud 2% pensionifondiga või mitte.
Ühelgi juhul ei saanud välja käidud summat välja, mida makstakse kvartalis riigile.

Otsustage ise.


Vaadake lisainfot:
http://www.teatmik.ee/et/info/80084465-korteri%C3%BChistu-Vasara-25-1

Mis veel need riiklikud maksud on? Ühistuse esimees ei vasta sellele. Tundke huvi. Teil on õigus.
Küsige enda korteri omanikult infot kui olete üürnik. Korteriomanik peab oskama teile vastata. Ja info saab KÜ esimehelt esmalt. Kui ei, siis revisjonikomisjonilt jne.
Teie ju maksate lõpuks kogu selle summa mis on kommunaalarvel.

esmaspäev, 18. aprill 2016

Kuulake siis ka helifaili Reiv Värvi käitumisest.
Nimelt trügis, tõukles ja  takistas liikumist. Olge valmis selleks. Kes mürada tahab, saab elamuse.
Kutsusin lõpuks politsei. (vaadake ka videosid allpool).

https://drive.google.com/open?id=0B6S38snwv6nQUGlocGZWU2FTTmc

Fail on 30 minutit pikk. Aga kasulikku infot politseilt väga palju. fail on lindistatud politsei ja tunnistaja nähes.
Kohal käis politsei kes palus Rein Värvil lõpetada tegevuse mis keelab minul teistel korrustel käimise ja ustele koputada. Protesteeris, aga pidi lõpuks alluma politsei korraldusele.Sain edasi enda infot jagada, esimees kannul. Ka selle keelas politsei tal ära. Ning probleemi kordumisel palus uuesti ühendust võtta.
Fail on küll 30 minutit pikk, aga infot on siin kõvasti :)
Lõbusat kuulamist.
Seiske enda õiguste eest.
Võtke nagu minagi kaasa alati vähemalt üks tunnistaja- kes saab politseile vajadusel ukse avada. Võimalusel filmige- see on avalik ruum ning luba filmimiseks kusagilt saama ei pea.
Reinulgi oli tema elukaaslane tunnistajana kaasas.
Ühistu esimees koostas kirja ka minu kohta ning info ühistu kohta.
Viitan punktidel, mis ei vasta tõele:
3. Pole olnud tarvidust suhelda. Polnud kokkupuudet. Aga nagu näha, kui soovin suhelda, on midagi karta.
5. Ustele asetasin vastavad teated tunnistajaga 22:15. Ühelegi uksele ei koputanud. Hommikul informeeris mind majaelanik, et paks mees kes sõidab punase Ford Mondeoga kisub neid ustelt maha.
6. Elektrikilpe käisin kontrollimas päevasel ajal. Seda nägi ka sisekoristaja. Ja seejärel helistasin ka  KÜ esimehele.
10. Ühistuga seotud küsimustes pole mulle vastatud piisaval määral. Kui aega, lisan tõendid.
12-13. Prussakatega probleem on suuremas osas korterites.
14. Pole soovinud korruse kohest remonti. Tundsin huvi mis toimub, miks pole infot. Kolmanda korruse remonditud korruse lampidel pole katteidki. Millise raha eest ja kust on need ostetud? See info peak solema avalik. Küsige temalt julgelt.
15. Mobiilile ei vasta, olen saatnud sõnumeid. Smsidele ja e-mailidele pole vastanud.
16. Telefonis öeldi, et palka saavad juhatuse liikmed ja kaks koristajat- siseruumide ja välis koristaja.
20-21. Selle kohta küsisin infot ja nagu heliklipist kuulda, ta mulle seda ei jaga. Nii nagu ei jaga infot ka muude kulude kohta. Kuulake ka kes te talle olete.

23. Nagu siin videos näha ja helis kuulda, on teil õigus käia ja vaadata igal korrusel avalikke ühistule kuuluvaid süsteeme. KÜ kuulub korteriomanikele. Kui teid takistatakse- kutsuge politsei. Vajadusel kirjutage politseile takistamise kohta avaldus.
Lisan, et kaitsmed on vahetatud minu mäletamist mööda kahes- või kolmes kaitsmekapis.
24. Paar aastat tagasi vahetas minu ülemine naaber- 4 korrus ise radikaid ning kõik see vesi tuli kaela nii 3ndale kui ka teisele korrusele. Tulin vaatama, helistasin Reinule: veevärk keerati lahti, kuigil ühel koretriomanikul (424) oli radika vahetus pooleli. Kuidas siis tema võis ise vahetada?
30. Tundke huvi kes on raamatupidaja. See ei saa ega tohi olla juhatuse esimehe elukaaslane, abikaasa jne. Kui see on nii, siis rikutakse seadust.

Millise ruutmeetri pealt tasumine toimub? Majaalune maa (1978 rm), korterite üldpind (1680 rm) või üldkasutatav pind (468,8)? Pole täpsustust.

Lisaks: peab olema revisjonikomisjon, kes saab kontrollida ühistu tegevuse õiguslikkust. Meil seda pole.
VIDEO! POLITSEI KÜLASTUS VASARA 25
KÜ ESIMEHE SEADUSVASTASE KÄITUMISE PÄRAST

 


18.04 takistas KÜ Vasara 25/1 esimees minu õigust koguda allkirju erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.
Miks? Mis teda häirib?

Asi läks nii tuliseks, et pidin kutsuma politsei. Politsei saabus ning keelas KÜ esimehel sellise tegevuse ehk minu takistamise. Alguses ta ei suutnud selle mõttega harjuda, kuid pidi leppima politsei rangel korraldusel
Rein Värv ütles mulle: "Mul on keelatud käia teistel korrustel, lõhkuda ustele."
Politsei ütles talle: "Inimesel on õigus käia, võtta ühendust, kutsuda kokku erakorraline koosolek. Arno ei häiri kedagi ja see on tema õigus. Ja pealegi ei lõhu vaid koputab"Rein Värv: "Näete, lõhub ju!"Politsei: "Täiesti normaalselt koputab, teil pole õigust teda takistada ning ärge käige tal kannul!"
Minule ütles politsei: "Kui ta veel takistab, siis helistage uuesti meile!"

.
Sain edasi informeerida neid kes olid kodus. Aga nüüd ma tean põhjust miks te teda kardate- ta on suhteliselt vägivaldne ja ei jaga infot.

Võtke minuga julgemalt ühendust. Paljud korteriomanuikud on seda teinud.
Mõni allkiri on puudu erakorralise koosoleku kokku kutsumisest.

Minule ütles Rein: "Sulle ma infot ei anna. Ainult kohtu kaudu."

Kui sai alustatud, viin selle ka lõpuni.
KINDLASTI ÄRGE ANDKE TAGANTJÄRELE MINGEID ALLKIRJU!
See kahjustab esiteks Teie enda huve ning sellega osalete seaduse rikkumises.
Kõigil on voimalus midagi muuta. Astume esimese sammu- erakorralise koosoleku kokku kutsumine.
Lisan teile näidise, millele hakkame allkirju koguma.
Eesmärk on valida juhatus maksimaalse liikme arvuga mis põhikirjas - 5 tk.
Näiteks igalt korruselt üks.
Tutvustan seda varsti ka teile.

Korteriühistuseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/22336

pühapäev, 17. aprill 2016


Tere, naabrid!

Alljärgnevat teksti ajendas kirjutama läbipaistmatus meie korteriühistus (edaspidi KÜ): mis ja kuidas meil asjad käivad. Kas sina tead? Infot - milleks meil kõigil on õigus - keeldub ühistu esimees jagamast.

KÜ juhatuse esimees on keeldunud selgitavatest vastustest konkreetsetele küsimustele: mille eest ja kuidas me kommunaal- ja haldusteenuste eest maksame? Nagu sellistes olukordades ikka, kui on tegu ebamugavate küsimustega - eriti rahakasutuse osa - , hakkab inimene teist inimest vältima. Nii läks ka minuga: KÜ esimees ei vasta ei mobiiltelefonile ega e-meilile. Hakkasin uurima miks see nii on? Miks on mind põhjust vältida ja midagi varjata, kui küsin avalikku infot mida igal KÜ liikmel ja korteriomanikul on õigus teada?

https://www.youtube.com/channel/UCFdNiYfxICmy2oCtNFQSqEA

Küsimus teile, head naabrid: olete te kunagi mõelnud, mille eest teile kommunaal- ja haldusteenuste eest arve esitatakse ja kuidas see summa kujuneb? Mis asi on üldkoosolek, millal ja kuidas see kokku kutsutakse, mis on KÜ juhatuse ülesanded seoses üldkoosolekuga? Millist kohustuslikku infot peab KÜ juhatus liikmetele jagama, millises õiguslikus raamistikus juhatusel lubatud tegutseda, milliseid otsuseid tohib KÜ juhatus vastu võtta omal käel, milliseid üldkoosoleku otsusega? Vastamata küsimusi on veelgi.

Kõikidele nende küsimustele ei soovi ühistu esimees vastata. Seega valitseb meil elementaarne info-puudus. Meie, KÜ liikmed ei tea tegelikult, mille eest meilt raha küsitakse ja mida selle rahaga tehakse.

Selles, mida on KÜ juhatuse esimees minu küsimustele vastanud, kirjutan allpool. Loe ja otsusta ise. Samuti saate allpool tutvuda kogutud infoga meie ühistu tegevuse kohta.

Kokkuvõtlikult: KÜ ühistu esimees on minu pidevaid pöördumisi KÜ tegevust puudutavates elementaarsetes küsimustes (nt kommunaalarve sisu, arve koostamise alused, majandustegevuse aastakava, remonditööde kava, hinnapakkumised jne) kas tõrjunud, ignoreerinud või keeldunud neile vastamast.SUHTLUS KÜ ESIMEHEGA:

 1. Kõigepealt selgitan, kuidas üldse tekkis niisugune olukord, et hakkasin KÜ juhatuse tegevuse vastu üldse huvi tundma.
 2. Uurimise käigus selgunud asjaolud. Eeskätt KÜ rahaline kulu. Tehke oma järeldused ise. Esitan siin minu arvestused selle info põhjal, mis mulle kättesaadavad olid. KÜ esimees minu järelepärimistele ei vastanud.
 3. Edastan teile info selle kohta, millised on meie kui korteriomanike/KÜ liikmete õigused ning KÜ ja KÜ juhatuse kohustused. Juhatus meie kohustusi teab. Aga meie enda õigusi?
 4. Kuidas on majandamine korraldatud teises KÜ-des.


Loodan, et mõtlete minu kaasa ning oskate ja soovite saadud info põhjal esitada KÜ juhatusele täiendavaid küsimusi, kuidas ühistu meie rahaga ümber käib ja kuhu ning milleks see raha kulub. KÜ juhatus peab teenima korteriomaniku / KÜ liikmete huve, mitte isiklikku rahalist kasu liikmete arvelt.
Lugupidamisega
Vasara 25-224 korteriomanik
Arno Kõressaar
e-mail: arnok@hot.ee
telefon: 5529109

FB GRUPP, LIITU:
https://www.facebook.com/groups/1568548213442716/

1.Kuidas ma selle teemani jõudsin? Siiani on asjad majas näiliselt toiminud: silmnähtavaid probleeme pole, ühistu juhatus hoiab madalat profiili, kedagi ei tüüta, ollakse sõbralikud, kommunaalarved pistetakse ukse vahele jne.

*Välja arvatud prussakad- selle kohta on all info, kuidas peab KÜ käituma.
Aga minu puhul kehtis see hetkeni, mil hakkasin esitama küsimusi KÜ majandustegevuse kohta.

Vastuseid, millele mul on õigus, ei ole mulle antud, ning sellest ma allpool kirjutangi. Juba pikemat aega on teise korruse seintel pahtelduspinnad. Remondi osas ei ole aga midagi edasi liikunud. Hakkasin huvi tundma miks ja kuidas neid asju ette võetakse. Kes, millal ja kuidas teeb otsused remontimise kohta? Lisaks võtsin ette oma kommunaalkulude arve. Seal on read erinevate teenuste eest: haldus, remondifond, üldelekter jt. Ma pole varem selle teemaga kokku puutunud. Sestap otsustasin küsida KÜ esimehe käest, mida miski number tähendab ja sisaldab.

*Täitsa loogiline ju, et igaüks soovib teada, kuhu tema raha kulub.


Siit hakkasidki probleemid. Haldusmakse on peaaegu 19 eurot! Remondifond tühine 3 eurot. KÜ esimees vältis vastamist. Soovisin alguses kohtuda, et ta leiaks aega, et mulle selle ära seletaks. Aga ei- sellest ajast saadik hakkas KÜ esimees tõrjuma ja vältima minu kõnesid ning e-kirju.

*Miks? See on täiesti tavaline & avalik info ju igale majaelanikule!2. Mida ma teada sain?

1) Halduskulud: lähevad töötasudeks: 2 juhatuse liiget ja 2 koristajat: üks välikoristaja, teine siseruumide koristaja. Selge. Esimees lisas, et tema naine on mulle juba ühe korra seletanud ja miks peab seda üle seletama. Mis probleem on üle vastata?

* Juhatuses ei tohi olla huvide konflikti- isikud ei tohi olla suhetes. Samuti ei tohi raamatupidamist teha isik kes on suhtes, abielus v muul sellelaadses suhtes juhatuse liikmega. Seadusevastane!!!


2) Remondikulud. Küsisin remondifondi kohta. Esimehe vastus oli, et üldkoosolekul on otsustatud, et laenu ei võeta ning raha kogutakse tasapisi. Küsisin millal üldkoosolek sel aastal toimub? Vastuseks sain, et see oli ära. Küsisin, miks ei mina saanud koosoleku toimumise kohta teadet? Vastuseks tuli selgitus: kulla mees, mis nüüd on? Neliteist aastat pole huvi tundnud ning nüüd järsku tunned? Jah, tunnengi. Kui pole seni seaduse kohaselt liikmeid teavitatud, siis ei teagi tunda! Sain infoks, et 3. ja 4. korrus on remonditud, mine vaata. Pahtlit jäi üle ja tehti natuke teist korrust ka ning see pidavat valmima suve lõpuks.3) Majandusaasta üldkoosolek. Soovisin näha majandusaasta aruannet ja üldkoosoleku protokolle. Esimees ütles, et seda saab näha maakohtu registriosakonnast. Viimane üldkoosoleku protokoll on registripidajal 2011. a oma. (vt Lisades). Minu küsimus: kus on viimaste aastate protokollid ja aruanded? Miks need on esitamata, kuigi juhatusel on kohustus esitada need igal aastal? Selle eest on määratud ühistule trahv, trahvihoiatus jne. Aruanded on tänaseni esitamata!

Ja nüüd mõelge: kelle raha eest makstakse trahv? Kas see on makstud juhatuse sissetulekust või KÜ rahadest? 
Milline näib reaalsem?

Seega KÜ esimees ei räägi tõtt: registripidajal pole mingeid protokolle ega aruandeid viimaste aastate kohta!

Kas tegemata töö eest on õige raha maksta? Kas teie maksaksite tasu inimesele kes oma tööga toime ei tule? Siinkohal paistab, et juhatus on teovõimetu, sest pole talle pandud ülesannetega hakkama saanud.
NB! Igal ühistu liikmel peab olema võimalik aruandega tutvuda. Selle info jagamiseks võib kasutada kasvõi infostendi fuajees (mida meil pole).Edaspidine info üldkoosoleku kohta:

 • Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab KÜ juhatus ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
 • korteriühistu juhatus annab igale(!) korteriühistu liikmele vähemalt kaks nädalat enne majandustegevuse aastakava arutelu tutvumiseks selle projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga. Selle võib panna ka stendile tutvumiseks.
 • Korteriühistu juhatus koostab ja esitab igal aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava.
 • majandustegevuse aastakava peab sisaldama:
  1) korteriomandite eseme mõtteliste osade majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid;
  2) korteriühistu liikmete kohustusi sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel;
  3) andmeid korteriühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri koguse ning maksumuse kohta.


  Minu küsimus: on need punktid teie puhul täidetud olnud!? Mina pole 14 aasta jooksul kordagi sellist infot saanud.

  Teile esitatakse need dokumendid põhjusel, et te saaksite kirja panna enda ettepanekud maja olme paremaks korraldamiseks. Kõigile tekkivatele ja ette teada antud küsimustele on juhatus kohustatud vastama! Üldkoosoleku sisu pole ainult juhatuse volituste kinnitamine järgmiseks või järgmiseks viieks aastaks. Esitage kasvõi see küsimus, miks ei ole teie korteril postkasti? Tundke huvi, millised suuremad remonttööd ees ootavad, kas plaanis on kahjuritõrje, sisseostetavatele töödele kuluv summa, tööde teostaja, hinnapakkumised jne. Ning seda on teil õigus kontrollida.


Allpool lisan lingid, kust saate täpsemat infot enda õiguste ja võimaluste kohta, et enda elamine paremaks muuta, kuidas osaleda üldkoosolekul jne.

---------------------------------------------


 1. Kelle huvides tegutseb ja kellele kuulub KÜ?


KÜ on korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Viimast teostab juhatus. Kuna KÜ on MTÜ, siis mittetulundusühingute seaduse § 28 lg 5 kohaselt peab juhatus andma MTÜ liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.


See oli alles algus. Kas olete kursis sellega, et Vasara 25/1 põhikirjas vajaliku teabe küsimise kohta punkti pole. Seega lähtume seadusest- KÜ juhatus oleks pidanud mulle (ja teile) esitama vajalikku teavet üldkoosoleku, majandustegevuse aastakava, kujunevate kommunaalmaksete jms kohta. Aga miks ta ei anna ja mind väldib? Mina soovin teada raamatupidamislikke algandmeid: millest ja kust tekivad erinevad summad? Kuna ma seda ei saanud, hakkasin ise tuletama. Kes oskab saja piires liita-lahutada-jagada-korrutada, saab sellega hakkama. Ja näete, et asjad ei ole paigas.

Saatsin e-mailiga päringu. Korteris elab minu isa, aga temale andis ühistu esimees info edasi, kuigi palusin, et vastaku mulle. Helistasin KÜ numbrile, mis on äriregistris. Esimees võttis vastu. Rääkisin ka seda talle, et info tuleb anda korteriomanikule, mitte üürnikule. Temal on minu nr ja e-mail olemas. Vestluse käigus väitis KÜ esimees, et e-posti aadress sirle25@hot.ee pole ühistu ametlik e-aadress. Seda väitis korduvalt ka hilisemas vestluses. Siinkohal KÜ esimees jälle eksib tahtlikult. 30.06.2011 on tehtud äriregistrikanne sisuga: KÜ sidevahendiks on e-postia aadress: sirle25@hot.ee
Seega on see e-mail täiesti ametlik ja kehtiv.See oli veel üks suurem ebakõla siin loos. 

Saatsin e-postile lisaküsimuse: millest kujuneb üldelekter? Kommunaalarvel seisab summa 2,24 € kuus! Minupoolsed arvestused on allpool lisas olemas. Seal on olemas kaks arvutust, millest selgub, et Vasara 25 maja elanikud on aastaid (rõhutan: aastaid!) maksnud üldelektrit rohkem kui on selle tegelik kulu! Vaadake enda arved üle ning näete isegi: üldelekter on konstantne arv. Muutumatu. Paar aastat tagasi oli summa isegi suurem kui praegu (2014 ja 2015 2,64 €)!

Palusin mõne nädala eest (märtsi lõpp) endale põhikirja. Esimees ütles, et kõik korteriomanikud on selle saanud. Ma ütlesin- mina pole. Alates korteri ostmisest saadik pole mina põhikirja saanud.

Esimees väitis, et tõi selle mulle paar nädalat tagasi ja pani lingi vahele, sest kedagi polnud kodus. Kahjuks on nii, et mu isa on alati kodus! 
Kui ta nüüd kokkulepitud ajal põhikirja tõi, ütles mu isale üldelektri kohta nii: see arvutatakse lampide arvu pealt. Kuidas saab nii olla!? Elektrikulu (nagu ka vesi teie korteris) arvestatakse tegeliku kulu järgi, mitte selle järgi mitu lampi või elektripistikut teil toas on!

Aga näed- üldelekter arvutatakse Vasara 25 lampide järgi! Oled sa sellise arvutusega nõus? 

Allpool on arvutus sellest kui palju tegelikult üldelektrit kulub!---------------------------------------------


2.Kui pikk on maksetähtaeg?
Võtke ette enda kommunaalmaksete arve. Seal on maksetähtaeg 7 päeva. Aga mis kuupäevast alates? Kättesaamisest alates? Kuu algusest? Teile pistetakse need lipikud ukse vahele...aga kui te neid kätte ei saa, siis jääte võlglaseks ühistu ees. Kes vastutab? Nüüd tekib suurem ja laiapõhjalisem küsimus: kuidas teile arve saata!? Tähitud kirjana, sest kas teil on postkast nagu igas normaalses majas?

---------------------------------------------

3. Kommunaalteenuste arved. Pöördume tagasi kommunaalteenuste arve juurde. Mida te seal näete? Haldus, üldelekter, küte, remondifond, prügi jne. Mida teie sealt kontrollida saate, on teie enda kulutatud elekter ja vesi. Muude osas kas tekib küsimus kuidas see kujuneb? Kas ruutmeetri alusel? Korteri kohta? Kas sina tead seda? Kuidas makstakse küte? Mille alusel arvestatakse prügi?
Üldelektrist oli juba juttu. Peakaitse? Seda infot pole.

Seda infot ma soovisingi esimehelt saada, mille peale ta väldib nüüd minu kõnesid ja e-maile ega pole siiani vastanud.

Aga tuleme korraks alguse juurde tagasi: kuna korteriühistu on mittetulundusühing, siis mittetulundusühingute seaduse § 28 lg 5 kohaselt peab juhatus andma mittetulundusühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.

Korteriühistuseadus ei sätesta seda, millises mahus on korteriühistu juhatus kohustatud esitama korteriühistu liikmele korteriühistut puudutavat dokumentatsiooni. Põhjendatud olukordades (näit. majanduaasta aruande kontrollimiseks) peab korteriühistu juhatus võimaldama raamatupidamise algdokumentidega tutvuda.
Sellise info andis mulle edasi ühe haldusfirma jurist. Miks ei täida meie KÜ esimees seadust? Ma küsingi ju andmeid selle kohta kuidas kujuneb prügivedu, küttearve, halduskul, remondifond jne. Miks seda varjama peab?See oligi põhipõhjus, miks ma selle teema üldse käsile võtsin.

---------------------------------------------

4.Mida teha saab, et selline olukord lõpeks?

Mina kavatsen selle teemaga lõpuni minna ning välja selgitada kuhu ja kuidas, kui sihi- ja õiguspäraselt on raha kulutatud! See on minu raha, see on sinu raha! 
Minul ja sinul on õigus teada kuidas seda kulutatakse!


Ka korteriomanikel on õigus üldkoosolek kokku kutsuda. Selleks piisab meie majas minimaalselt 12 korteri nõusolekust, aga ma usun, et inimesi, kes soovivad saada infot enda raha saatuse kohta on kindlasti rohkemgi! Seadus sätestab sellised asja nii:

võimaluse kutsuda korteriühistu üldkoosolek kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühistu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet. Sellise nõude korral peab juhatus üldkoosoleku kokku kutsuma. Kui juhatus siiski ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
KINDLASTI EI TOHI TE ANDA MINGEID ALLKIRJU TAGANTJÄRELE. Kasvõi selle kohta, et olete osalenud üldkoosolekul või näinud dokumente, kui te pole seda teinud!

Nüüd tekib suurem küsimus: kuhu teile teie kutse saata? Tähitud kirjana on vist kõige kindlam viis.

Sest kas teil on postkast nagu igas normaalses majas? Ei ole ju! Miks pole postkaste? Kes on vastutav selle eest, kui kirjad ära kaovad? Kui te soovite tellida ajakirja, ajalehte, teie isiklik post... Kuhu see panna? Postkasti? Teil ei ole ju postkasti!
Samuti pole teil elektrikapis märgistust milline kaitse teile kuulub! Ühistu esimees soovitas mul välja lülitada kaitsmed ja vaadata milline minu oma on. Ja keegi teada ei saa kui seda teen! Aga olete lugenud millised kahjustused tekivad tänapäeva elektrikatkestuste puhul!? Seega ma ei tea milline on minu korteri kaitse.


LISAD: 
1) Vasara 25/1 arve- pole kuupäeva millal esitatud ega maksetähtaega konkreetselt. Meil pole majas sooja vett- elektrikulu on antud arvel boileri kütmine. Korteri suurus 15,7 rm.

2) Nõva 2 arve- kirjas kas kuupmeeter, ruutmeeter või tükk. Raamatupidaja number.

Majas on olemas soe vesi, maja soojustatud remondi käigus üleni, samuti vundament korrastatud, küttesüsteem torude ja radikate näol vahetatud, olemas on igale korterile keldriboks. Et maja täiesti korda saaks makstakse renoveerimise eest 22,31 eurot. majas on 75 korterit ning maja on poole väiksem kui meie oma!

Antud arvel oleva korteri suurus 33,8 ruutmeetrit- seega 2 korda suurem kui minu oma, kuid makse sama suur.
 


3) Üldelekter

KÜ esimehe sõnul kujuneb see lampide arvu, mitte energiakulu järgi. Kuni selle aastani maksin 2,649. €. Sellest aastast 2,242. Kuidas saab elektrit maksta lampide arvu järgi!? Kulutatud elektri järgi tasutakse!

Allpool toon arvutuse, kuidas mina summani jõudsin. Ja see on miinimum! 

TEIE ARVE:

Kust tuleb üldelekter? Minul 2,20 eurot 15,7 ruutmeetrise KORTERI KOHTA? Arvestades, et ühe korrus poolte korterite ruutmeetrid on vahemikus 15,7 -16,2. Teisel poolel 12 ruutmeetrit. Kortereid korrusel 24. Kui ühel pool on 12 korterit ja iga neist 12 rm= 144.00 rm. Teisel pool 12 korterit ja väikesim 15,7 rm= 188.40 rm

ÜHE Korruse korterite pindala summa seega 332.40 rmMina maksan 15,7 rm eest 2,2o eurot KUUS ehk 0.14 senti ruutmeetri eest üldelektrit

Kui kokku on 332,4 rm, kus 14 s/rm siis saame, 46.54 eurot kuus (üldelektrit korruse kohta.)

46, 53 € ning elektrihind on 0,12 senti/kwH, siis on korruse kulu: 387.75 kwH üldelektrit ühes kuus korruse kohta

387,75 kwH jagame 31 päevaga, ehk: 12.51 kwH/ööpäev elektrit maksab iga korrus

ehk viie korruse peale kulub arvete järgi üldelektrit 62.54 kwh/ööpäev.TEGELIK KULU:

Igal korrusel on 5 lampi, milles on 1 * 36 w luminofoorlamp mis põlevad 24 h. Lambid võtavad seega igal korrusel elektrit ühes ööpäevas 4.32 KwH/ööpäev. Terve maja korruste kulu 21.60 kwh/ööpäev.Lisaks on püstakus ja fuajees lambid, kus on 58 w luminofoorlambid. Lampe on kokku 11 (neist töötavad omakorda 10), 2 tk fuajees ning 9 tk korrustele jaotatuna. Igas lambis 1-2 põlevat luminofoorlampi. Isegi kui kõik 2 lampi põlevad, on lambi kohta en. kulu ööpäevas (2x58 kw) x 24H= 2.78 KwH ööpäevas.

Kogu maja peale seega püstaku lampide kulu 10*2,78= 27.84 KwH ööpäevas.TERVE MAJA VALGUSTUSE KULUD: 49.44 kwH ööpäevas (kulutab terve maja)

Vahe ööpäevas on seega 13.1 KwH/ööpäev ehk 406.1 kwH kuusSeega maksate keskmiselt lisaraha rohkem 48.73 €urot VÄHEMALT 1 KUUS maja peale!!!TERVE AASTA PEALE MAKSATE KOKKU VÄHEMALT

584.76 €UROT ROHKEM!!!

MAKSATE KOKKU ühes kuus tegelikult 10 € rohkem korruse kohtaAga kui kõik maksavad üldelekrit võrdselt. 120 korterit ja 2,20. 264.00 eurot

264 eurot on omakorda arvestades el.hinda 12 senti/kwH 2200.00 kWH kuus

Ega elektrikulu koos trepivalgustuse ja korruse valgustusega 1532.64 kWH kuus

vahe on seega ühes kuus 667.36 kWH kuus. see omakorda tähendab, et terve maja peale makstakse 80.08 eurot rohkem. 80 eurot igas kuus rohkem teeb aasta peale 960.96 eurot aastas!
4) Väljavõte äriregistrist kus on näha, et majandusaasta aruanded on esitamata ja määratud trahvid. 
https://ariregister.rik.ee/

Meie ühistu on üks rikkamaid, sest tasub makse rohkem kui teised ühistud. 
Jagage siis meie juhatuse toojoumaksude kulu allpool toodud Vasara 25 b omadega, kus on rohkem inimesi! 
http://www.teatmik.ee/et/info/80084465-korteriühistu-Vasara-25-1
NB! VASARA 25 B ON JUHATUSES ROHKEM INIMESI NING MAKSED TUNDUVALT VÄIKSEMAD. Kui VEEL KORISTAJAD SIIA LIITA.
Pilt:5) Kasulikud lingid

1) INFO ÜLDISE OLUKORRA KOHTA KUIDAS PEAKS ASJAD OSALLISELT KÄIMA ÜHISTUS
2) KÜ JUHATUSE ESIMEES PAKKUS MÕNED AASTAD TAGASI, ET KÜTTEPERIOOD LÄBI NING MA SAAN VAJADUSEL RADIKA ÄRA VAHETADA. JÄTKE MEELDE- TE EI TOHI SEDA ISE TEHA!!!NB! radiaatorid ja küttesüsteem on kaasomandis, seega ei tohi te iseseisvalt midagi teha. 
http://www.korteriyhistuabi.com/ky/Forums/viewtopic/t=291.html3) PRUSSAKAD
4) VÕIMALUSED KONTROLLIDA JUHATUSE TEGEVUST
5) KÜSIMUSI-VASTUSEID IGALE TEEMALE